Yang Yu portrait

Yang Yu

Studio 222

Yangyuartspace.weebly.com

b. 1979, Beijing, China

BA, Beijing, China

Area of Concentration at Hunter: Painting

Projected Graduation: Fall 2017

Yu
Yu
Yu
Yu
Yu